Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Dülgarsan Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak, olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) ve ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. Bu kapsamda şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun hareket etmek amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz ?

I. Ziyaretçilerimiz

https://www.dr-light.com internet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sitemizde yer alan İletişim Formlarını doldurmanız halinde tercihinize göre Ad Soyad, Firma Adı, E-Posta Adresi, Telefon, Mesaj Konusu şeklindeki kişisel verilerinizi,

 • - Bizlerle iletişime geçtiğiniz konular hakkında sizlere yardımcı olabilmek,
 • - Soru ve taleplerinizi cevaplayabilmek
 • - Görüş ve önerilerinizin değerlendirilmesi amaçlarıyla,

KVKK m.5/2’de yer alan bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işliyoruz. IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi işlem güvenliği bilgileriniz ise 5651 sayılı Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir. Ayrıca, web sitemiz bazı sosyal medya hesaplarına ilişkin bağlantılar içerebilmektedir. İlgili sosyal medya sağlayıcıların sembollerine tıklayarak sosyal medya hesaplarımıza ayrıca erişiminiz söz konusu olabilir. Söz konusu sosyal ağlar tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu bağlantılara erişmeniz halinde, ilgili sosyal medya sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayınlanan gizlilik bildirimlerini ve kullanım şartlarını incelemenizi öneririz. Çerezlere ilişkin bilgilendirme için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dr Light olarak şirket yerleşkemizde kapalı devre kamera kayıt sistemleri aracılığıyla güvenlik kamera kayıtları alınmaktadır. Söz konusu kişisel veriler çalışanlarımız, tedarikçi çalışanlarımız ve yerleşkemizi ziyaret eden tüm gerçek kişiler ile yerleşkemizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ileride doğabilecek olası uyuşmazlıklarda delil teşkil edebilmesi amaçlarıyla, “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

II.Müşteri ve Potansiyel Müşterilerimiz

Müşteri ve potansiyel müşterilerimiz olarak bizlere sağladığınız Ad Soyad, Unvan, Firma Bilgisi, Telefon, E-Posta gibi Kimlik ve İletişim Bilgileri ile Müşteri İşlem Bilgisi kategorilerindeki kişisel verilerinizi,

 • - İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • - Teklif, sözleşme hazırlık ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • - Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ve satış sürecindeki resmi işlemlerin tamamlanması
 • - Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • - Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • - Hukuki süreçler dahilinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK m.5/2’de yer alan bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olması ve bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. İşbu şartlar kapsamı dışında kalan tanıtım, bilgilendirme amaçlı ticari ileti gönderimi gibi spesifik hallerde ise kişisel verilerinizi açık rızanıza dayanarak işleriz.

III. Tedarikçilerimiz

Şirketimiz tarafından tedarikçi yetkilisi olarak Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Finansal Bilgiler kategorilerindeki kişisel veriler ile hukuki bir uyuşmazlık olması halinde hukuki işlem bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz;

 • - Sözleşme ilişkisinin kurulması ve yerine getirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • - Şirketimiz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • - Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • - Ürün/hizmet teslim alımının belgelendirilmesi
 • - Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • - Yasal uyuşmazlıklar bulunması halinde iddia ve savunma hakları ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • - Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla,
 • KVKK m.5’te yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

  IV. İş Ortaklıklarımız

  Şirketimiz tarafından; iş ortağı yetkililerimiz olarak Kimlik, İletişim kategorilerindeki kişisel verileriniz, müşteri ilişkileri kapsamında bizlere ilettiğiniz bilgi ve belgeler ile hukuki bir uyuşmazlık olması halinde hukuki işlem bilgileri;

 • - İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • - Bayilik ilişkilerinin yönetilmesi süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Bayilikler üzerinden gelen satış taleplerinin yönetilmesi ve icrası
 • - Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • - Hukuki süreçler dahilinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK m.5’te yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

  Bayilik olarak ürün/hizmet satışı, sevkiyat ve satış sonrası destek süreçlerinde iletilen ve şirketimizin doğrudan sözleşmesel ilişki içerisine girmediği taraflara ait kişisel veriler bakımından ilgili tarafların aydınlatılması ve gerekiyorsa rızalarının alınması konusunda sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu hatırlatmak isteriz.

  Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

  Kişisel verileriniz; şirketimize tarafınızca veya çalıştığınız firma/kurum/kuruluş beyan edilen bilgilerin çalışanlarımızca sistemlerimize kaydedilmesi, telefon, iletişim formları, e-posta ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler ile resmi veya özel kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

  Kişisel Verilerinizi Hangi Taraflarla Paylaşabiliriz?

  Tarafınıza ait kişisel veriler; yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesiyle sınırlı olarak iş süreçlerimizin yürütülmesinde destek aldığımız alt yapı ve hizmet sağlayıcı taraflar ile yine aynı amaçlarla hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız profesyonel, danışman, bayilikler gibi iş ortağı ve tedarikçilerimize ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verilerinizi gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ve yasal mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlarla paylaşabiliriz.

  Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

  İlgili kişi olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca;

 • - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • - Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • Şirketimize, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi yer alan ilgili kişi başvuru formunu doldurarak Kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak “Halide Edip Adıvar Mah. Gül2 Sk. No:12/B-C 34382 Şişli/İstanbul” adresine şahsen başvuru ya da noter vasıtasıyla, dulgarsan@hs01.kep.tr adresine KEP yoluyla ya da info@dulgarsan.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Şirketimiz kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi değerlendirerek bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplandıracaktır.